راهنمای ثبت نام در همایش:

1-     در سایت همایش به آدرس weedcongress.ut.ac.irعضو شده واطلاعات لازم و مدارک خواسته شده از جمله عکس پرسنلی، مدرکی دال بر عضویت در انجمن علوم علفهای هرز ارسال گردد. نویسنده اول مقالات باید عضو انجمن علوم علفهای هرز ایران باشد. برای عضویت در انجمن علوم علفهای هرز و یا تجدید عضویت خود به سایت انجمن isws.ir مراجعه شود.

2-عضویت در سامانه به معنی ثبت نام درهمایش نیست. ثبت نام درهمایش پس از پرداخت هزینه های شرکت در همایش نهائی خواهد شد.به صفحه مربوط به "هزینه ثبت نام و صدور صورتحساب" در منوی ثبت نام (http://weedcongress.ut.ac.ir/performa?_action=reg) وارد شده و طبق دستورالعمل و راهنمای اعلام شده نسبت به بارگذاری فایل فیش یا رسید دستگاه خودپرداز (نام خود را روی رسید یادداشت نمائید) اقدام نمائید. اطلاعات وارد شده در سامانه ثبت و در انتظار تأیید خواهد بود که بعدا پس از وصول اطلاعات از بانک تأیید خواهد شد.

 

نکته مهم: ارسال مقالات به داوری و اعلام نتایج داوری مستلزم ثبت نام در همایش و بارگذاری فیش در سایت طبق دستورالعمل فوق خواهد بود.

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1392-01-31
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1392-03-15
تاریخ شروع همایش
1392-06-02
تاریخ پایان همایش
1392-06-04

راهنمای ثبت نام و پرداخت هزینه:

1-     در سایت همایش به آدرس weedcongress.ut.ac.irعضو شده واطلاعات لازم و مدارک خواسته شده از جمله بارگذاری عکس پرسنلی، مدرک دال بر عضویت در انجمن (لازم است برای عضویت در انجمن علوم علفهای هرز و یا تجدید عضویت خود به سایت انجمن مراجعه گردد . utcan.ut.ac.ir/weed/registration.aspx) در صورت عدم دریافت کارت عضویت، میتوانید فیش واریزی به مبلغ ده هزارتومان به حساب انجمن را در سایت همایش بارگذاری نمائید.

2-عضویت شما در وب سایت به معنی ثبت نام درهمایش نیست. ثبت نام درهمایش پس از پرداخت هزینه های شرکت در همایش نهائی خواهد شد.به صفحه مربوط به "هزینه ثبت نام و صدور صورتحساب" در منوی ثبت نام (http://weedcongress.ut.ac.ir/performa?_action=reg) وارد شده و ابتدا بر اساس نوع عضویت میزان هزینه مشخص میشود. سپس با فشردن "ذخیره" وارد صفحه بعد شده و در این صفحه با فشردن "صدور صورت حساب و پرداخت هزینه" وارد صفحه بعدی شده که دراین قسمت با فشردن "ادامه صدور صورتحساب" به صفحه مربوط به بارگذاری فیش واریزی وارد خواهید شد و پس از بارگذاری فایل فیش یا رسید دستگاه خودپرداز، اطلاعات در سامانه ثبت و در انتظار تأیید مدیر خواهد بود که بعدا پس از وصول اطلاعات بانک تأیید خواهد شد.

 

نکته مهم: ارسال مقالات به داوری و اعلام نتایج داوری مستلزم پرداخت هزینه و بارگذاری فیش در سایت طبق دستورالعمل فوق خواهد بود.

برگزار کنندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

انجمن علوم علفهای هرز ایرانگروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج

حمایت کنندگان

وزارت علوم

وزارت علوم

دانشگاه تهران2

دانشگاه تهران2

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

علوم علفهای هرز ایران

علوم علفهای هرز ایران

انجمن علوم علفهای هرز ایران

انجمن علوم علفهای هرز ایران

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

بانک  کشاورزی

بانک کشاورزی

شرکت بازارگان کال

شرکت بازارگان کال

شرکت بازارگان کالا

شرکت بازارگان کالا

شرکت بایر  پارسیان

شرکت بایر پارسیان

شرکت بایر پارسیان

شرکت بایر پارسیان

شرکت گل سم

شرکت گل سم

شرکت گل سم گرگان

شرکت گل سم گرگان

فرم شرکت در همایش

دانشجویان

850,000

ریال
هزینه ثبت نام مربوط به بعد از 20 فروردین 92 میباشد-
برای عضویت و یا تمدید عضویت در انجمن علوم علفهای هرز ایران به آدرس http://isws.ir مراجعه شود

عضو انجمن های علمی

1,200,000

ریال
هزینه ثبت نام مربوط به بعد از 20 فروردین 92 میباشد-
برای عضویت و یا تمدید عضویت در انجمن علوم علفهای هرز ایران به آدرس http://isws.ir مراجعه شود

شرکت کننده آزاد

1,300,000

ریال
هزینه ثبت نام مربوط به بعد از 20 فروردین 92 میباشد